“Uninet” รับเทคโนโลยีโลกอนาคต

“Uninet” รับเทคโนโลยีโลกอนาคต

 เทคโนโลยี

นายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ รอง ผอ.สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กล่าวตอนหนึ่งในงาน HUAWEI CON NECT Bangkok 2022 ว่า ทุกประเทศต่างช่วยกัน ออกแบบระบบการศึกษาและการฝึกอบรมเพื่อให้แรงงาน สอดคล้องและตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว อีกทั้งแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆถูกพัฒนาออกมาใช้งานอย่าง แพร่หลายเป็นอย่างมาก ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวข้องกับดิจิทัลจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ และถูกเร่งให้เกิดการเรียนรู้อย่างเร่งด่วน ช่องทางหรือวิธีการเรียนรู้หรือการศึกษา มีหลากหลายเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา

นายเอกพงศ์กล่าวต่อว่า สถาบันการศึกษาทุกระดับกำลังเผชิญความท้าทายนี้ การมีโครงสร้างเครือข่ายทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารที่แข็งแรง รวดเร็ว ทันสมัยและมีเสถียรภาพ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและระหว่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัย การทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านระบบคลาวด์ จะช่วยให้มหาวิทยาลัยต่างๆสร้างเป็นมหาวิทยาลัยที่ชาญฉลาด พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หน้าที่ของ Uninet ในปัจจุบันและวิสัยทัศน์ในอนาคต ได้เริ่มปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานซึ่งสามารถรองรับเทคโนโลยีในอนาคตได้อีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อพัฒนาประเทศและระบบทางการศึกษาให้ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ และเร่งให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ Education 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ.